Direct naar:

Algemene voorwaarden Gitaarstarters

Algemeen

Aanvullende voorwaarden voor privéles

Aanvullend voor privéles


Gitaarstarters Algemene Voorwaarden

Versiedatum: 14 mei 2024


Identiteit van Gitaarstarters


Gitaarstarters

Groenplein 8

5076 EL Haaren


E-mailadres: bericht@gitaarstarters.nl


KvK-nummer: 68316372


BTW nummer: NL001785444B97


Artikel 1 – Definities


1.1. Lid: De (rechts)persoon met wie Gitaarstarters een overeenkomst heeft gesloten.


1.2. Overeenkomst: De overeenkomst (inclusief deze Algemene Voorwaarden) tussen Gitaarstarters en Lid op grond waarvan Gitaarstarters diensten verleent aan Lid.


1.3. Ledenomgeving: Het ledengedeelte van Gitaarstarters waar Lid op kan inloggen om aangekochte trainingen te bekijken.


1.4 Levenslang toegang: Toegang zolang als Gitaarstarters bestaat en tevens Lid in leven is.


Artikel 2 – Toepasselijkheid


2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle uitingen, (digitale) producten en rechtsbetrekkingen van Gitaarstarters en op alle met Gitaarstarters gesloten overeenkomsten.


2.2. Lid gaat deze overeenkomst aan in de hoedanigheid van consument. Lid kan dus beroep doen op het consumentenrecht en geniet bescherming zoals het herroepingsrecht.


2.3. Gitaarstarters is gerechtigd de inhoud van deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wanneer er een wijziging heeft plaatsgevonden, zal dit kenbaar worden gemaakt op de Algemene Voorwaarden webpagina middels een aangepaste versiedatum. Bij wezenlijke wijzigingen zal Lid hierover ook worden geïnformeerd op zijn email-adres zoals dat bij Gitaarstarters bekend is.


2.4. Indien Lid de wijzigingen in de Algemene Voorwaarden niet wenst te accepteren, heeft hij het recht de Overeenkomst per de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden op te zeggen zonder dat Gitaarstarters tot vergoeding van kosten of schade is gehouden. Het betaalde lidmaatschapsgeld zal pro rato worden gerestitueerd.


Artikel 3 – Aankopen


3.1. Alle aanbiedingen van Gitaarstarters zijn vrijblijvend en aankopen kunnen binnen 20 dagen na aanvaarding worden herroepen. Raadpleeg hiervoor het herroeping formulier op https://gitaarstarters.nl/bedenktijd.


3.2. De Overeenkomst tussen Gitaarstarters en Lid komt tot stand door een betaling te voldoen.


3.3. Gitaarstarters heeft het recht zonder opgaaf van reden een potentieel Lid te weigeren.


3.4. Indien de aankoop een abonnement betreft wordt deze steeds stilzwijgend verlengd tot het moment van opzegging vanuit Gitaarstarters of Lid.


3.5. Een abonnement opzegging kan steeds uiterlijk 20 dagen vóór het einde van een lidmaatschapsperiode. Opzegging kan binnen het persoonlijke klantenportaal in de Gitaarstarters Ledenomgeving. Lukt dit om één of andere reden niet, dan kan opzegging ook schriftelijk per e-mail aan Gitaarstarters.


3.6. Een overeenkomst voor een abonnement komt tot stand voor een periode van minimaal 1 maand.


3.7. Een overeenkomst voor een abonnement kan niet tussentijds worden opgezegd. De termijn van de initiële overeenkomst is hierbij leidend.


3.7.a. Uitzondering op artikel 3.7. zijn jaarabonnementen waarvan de eerste periode (jaar) verstreken is. Na de eerste periode van een jaar, kan de overeenkomst iedere dag worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen. Zie ook de uitleg op https://gitaarstarters.nl/opzeggen.


3.8. Lid zal na beëindiging of ontbinding van het lidmaatschap of andere aankoop onthouden worden van toegang tot de Gitaarstarters Ledenomgeving. In dat geval dient Lid alle van Gitaarstarters verkregen informatie binnen 14 dagen na de datum van beëindiging of ontbinding te verwijderen uit alle bij Lid aanwezige (computer)apparatuur of de door Lid beheerde (online) software. Tenzij vooraf anders vermeld.


3.8.a Een uitzondering op artikel 3.8 treedt op wanneer Lid voorheen al producten heeft aangeschaft met levenslang toegang tot die producten in de Ledenomgeving. In dat geval behoudt Lid toegang tot die betreffende producten.


3.9. Openstaande betalingen worden niet geschrapt na beëindiging van een abonnement en dienen ten alle tijden alsnog te worden voldaan binnen 3 maanden na beëindiging.


3.10. Zowel Gitaarstarters als Lid zijn bevoegd de overeenkomst met directe ingang te ontbinden zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst en ook zonder daarbij gehouden te zijn tot een vergoeding van kosten of schade in de volgende situaties of omstandigheden; (a) indien de andere partij haar faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt gesteld; (b) Lid surséance (al dan niet voorlopig) van betaling aanvraagt of deze hem wordt verleend; (c) Lid onder curatele of bewind is gesteld; (d) Gitaarstarters haar activiteiten staakt of liquideert.


Artikel 4 – Rechten en plichten Gitaarstarters


4.1. Gitaarstarters spant zich in om de Community continu beschikbaar te stellen, maar garandeert niet dat de Ledenomgeving te allen tijde beschikbaar is.


4.2. Gitaarstarters is niet verantwoordelijk voor de inhoud en kwaliteit van de aangeboden producten en diensten, reclame, en de afhandeling van de verkoop.


4.3. Gitaarstarters behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de Ledenomgeving of het Lidmaatschap. Gitaarstarters zal zich inspannen om wijzigingen die een beperking van de kernfuncties van de Ledenomgeving inhouden vooraf, met inachtneming van een redelijke termijn, te melden, tenzij dit redelijkerwijs of technisch niet mogelijk is.


4.4. Gitaarstarters kan de Ledenomgeving mogelijk verbeteren met uitbreidingen welke nieuwe functionaliteiten bevatten. Uitbreidingen, verbeteringen en aanpassingen worden, voor zover mogelijk en relevant, kenbaar gemaakt via de Ledenomgeving of via mailing van een elektronische nieuwsbrief.


4.5. Gitaarstarters verzorgt een elektronische nieuwsbrief waarin leden kunnen worden geïnformeerd over de ontwikkelingen van de Ledenomgeving. Tenzij Lid aangeeft deze niet te willen ontvangen, zal Lid gedurende de looptijd van de overeenkomst deze elektronische nieuwsbrieven ontvangen op het e- mailadres dat tijdens het registratieproces is verstrekt.


4.6. Gitaarstarters spant zich in, dan wel met een betrokken partij, om (dagelijks) back-ups te maken van gegevens die gebruikt worden binnen de Ledenomgeving, maar garandeert de beschikbaarheid van deze gegevens niet.


4.7. Gitaarstarters is niet verantwoordelijk voor geplaatste gegevens door Lid, ook niet wanneer dit een inbreuk is op intellectuele eigendomsrechten van derden. Gitaarstarters behoudt zich wel het recht voor om gegevens of berichten te verwijderen wanneer deze mogelijk schade kunnen toedoen aan de Ledenomgeving of anderen.


4.8. Gitaarstarters is niet verantwoordelijk voor gevolgen ontstaan uit afspraken, ontmoetingen, feesten buiten de Ledenomgeving welke door een Lid zijn gemeld binnen de Ledenomgeving.


4.9. Gitaarstarters is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de door derden aangeboden digitale producten en biedt deze slechts aan ter informatie en Gitaarstarters ontvangt mogelijk een commissie bij elke verkoop van een digitaal product, aangeboden via de Ledenomgeving.


Artikel 5 – Rechten en plichten Lid


5.1. Lid is zelf verantwoordelijk voor eigen verstrekte gegevens en aangemaakte topics en reacties.


5.2. Lid dient bij het aangaan van de Overeenkomst de juiste, actuele en volledige naam-, contactgegevens te verschaffen welke aan Lid worden gevraagd tijdens het registratieproces. Lid dient eventuele wijzigingen van deze gegevens zo spoedig mogelijk via e-mail aan Gitaarstarters door te geven indien deze van toepassing zijn op het Lidmaatschap.


5.3. Lid dient zich respectvol te gedragen binnen de Ledenomgeving. Bij aanhoudend respectloos gedrag kan toezegging geblokkeerd worden, zonder recht op terugbetaling van reeds betaalde lidmaatschapskosten of enige schadevergoeding.


5.4. Lid zal geen gegevens plaatsen in de Ledenomgeving die inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden.


5.5. Lid is verplicht om medewerking te verlenen aan registratie, gegevensverstrekking of enig ander vraagstuk vanuit Gitaarstarters jegens Lid.


5.6. Lid kiest er zelf voor om een digitaal product van derden aan te schaffen en is ervan bewust dat dit niet persé producten van Gitaarstarters zelf zijn.


Artikel 6 – Betaling


6.1. De Lidmaatschapskosten dienen steeds voorafgaande aan de periode te worden betaald door Lid.


6.2. Gitaarstarters is gerechtigd het account van Lid te blokkeren, dan wel het lidmaatschap van Lid op te schorten bij geen tijdige betaling. Bij blokkade of opschorting dienen te betalen kosten alsnog te worden voldaan.


6.3. Lid is ervan op de hoogte dat Lidmaatschapskosten middels online betaling worden betaald. Een eerste betaaltermijn wordt altijd zelf door Lid voldaan middels aangeboden betalingsmogelijkheden, zoals iDeal.


6.4. Lid dient bij voornemens om in geval van automatische incasso bij de bank te storneren, eerst in overleg te treden met Gitaarstarters.


6.5. Gitaarstarters kan nimmer een schadevergoeding worden toegekend wanneer Lid zich niet aan de Algemene Voorwaarden voldoet.


6.6. Gitaarstarters brengt geen betalings-, administratie-, verwerkingskosten in rekening en Lid betaalt enkel de vooraf kenbaar gemaakte Lidmaatschapskosten inclusief 21% BTW.


6.7. Het is niet toegestaan het Lidmaatschap tussentijds op te zeggen en als gevolg daarvan reeds betaalde bedragen terug te vorderen.


6.8. Reclames schorten de betalingsverplichtingen van Lid niet op.


Artikel 7 – Intellectuele eigendomsrechten


7.1. Lid dient toegang tot de Ledenomgeving direct na ontvangst van inloggegevens te controleren op werking en juistheid. Lid kan contact opnemen met Gitaarstarters middels e-mail indien iets niet correct is aan het Lidmaatschap van Lid. Gitaarstarters is niet verantwoordelijk voor de niet-toegankelijke periode nadat Lid de betaling heeft voldaan. Gitaarstarters streeft echter altijd naar volledige toegang en een juiste werking van de Ledenomgeving.


7.2. Gitaarstarters staat in voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde dienst in overeenstemming met wat Lid op grond van het Lidmaatschap redelijkerwijze mag verwachten. Gitaarstarters is niet verantwoordelijk van gebreken door design- en/of programmeerfouten van de Ledenomgeving, echter streeft altijd naar volledige en volwaardige werking van de Ledenomgeving.


7.3. Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot de website, de Ledenomgeving en andere diensten, en met betrekking tot alles wat Gitaarstarters ontwikkelt, vervaardigt of verstrekt, daaronder begrepen software, kennisprogramma’s, teksten, designs, video’s en afbeeldingen, komen toe aan Gitaarstarters.


7.4. Het is Lid niet toegestaan om enige aanduiding over merken, handelsnamen, auteursrechten of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom te verwijderen of te wijzigen.


7.5. Het is Lid niet toegestaan om de dienst of een gedeelte daarvan te kopiëren, reproduceren of op andere wijze te verveelvoudigen, te vertalen, aan te passen, na te maken, te wijzigen of anderszins te reconstrueren.


7.6. Het Lidmaatschap van Lid is niet overdraagbaar, tenzij anders schriftelijk met Gitaarstarters is overeengekomen.


Artikel 8 – Aansprakelijkheid


8.1. Gitaarstarters is nimmer aansprakelijk voor enige directe en indirecte schade van Lid of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade en immateriële schade als gevolg van het gebruiken of niet-gebruiken van de Ledenomgeving.


8.2. Lid zal Gitaarstarters en de door haar ingeschakelde diensten vrijwaren voor alle aanspraken van derden ter zake van aansprakelijkheid, schade en kosten, ontstaan als gevolg van of verband houdende met het gebruiken of niet- gebruiken door Lid van de Ledenomgeving.


8.3. Door Gitaarstarters opgegeven verwerkingstermijnen zijn bij benadering vastgesteld en zijn niet te beschouwen als fatale termijn. Gitaarstarters is niet aansprakelijk indien opgegeven termijnen worden overschreven.


Artikel 9 – Overmacht


9.1. Gitaarstarters is niet gehouden tot het nakomen van een of meerdere verplichtingen indien daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan:


a) een tekortkoming van externe hosting providers en toeleveranciers van Gitaarstarters.

b) onderbrekingen of stortingen in de stroom- en/of telecommunicatie–voorzieningen.

c) belemmeringen als gevolg van de door Lid benutte hard- en software of de door deze gebruikte technische infrastructuur.

d) werkstakingen

e) brand of wateroverlast

f ) ongeval of ziekte van personeel

g) Denial of Services (DoS) aanvallen

h) door Gitaarstarters onvoorziene problemen en elke andere omstandigheid die niet uitsluitend van de wil van Gitaarstarters afhankelijk is.


9.2. Wanneer de overmacht situatie langer dan dertig (30) dagen heeft geduurd, heeft Lid het recht om het Lidmaatschap middels ontbinding via e-mail te beëindigen zonder dat Gitaarstarters tot enige vergoeding van kosten of schade is gehouden.


9.3. Indien Gitaarstarters door beperkingen of belemmeringen of andere vormen van overzicht verhinderd is de overeenkomst na te komen, is zij gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Lid heeft in dat geval geen recht op vergoeding van schade, kosten of rente.


Artikel 10 – Privacy


10.1. Gitaarstarters respecteert de privacy van Lid. Gitaarstarters zal de persoonsgegevens van Lid verwerken in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving. Lid stemt in met deze verwerking van zijn/haar persoonsgegevens zoals omschreven in de Gitaarstarters Privacyverklaring.


10.2. Gitaarstarters zal nimmer persoonsgegevens van Lid verkopen aan derden, tenzij dit om de volledige Ledenomgeving gaat bij een bedrijfsovername. Gitaarstarters zal Lid daarover vooraf informeren.


10.3. Gegevens verstrekt door Lid zijn verwerkt in een beveiligde hostingomgeving welke voldoet aan de Europese normen en wetgeving.


10.4. Lid is zelf verantwoordelijk voor de door hem verstrekte gegevens in de Ledenomgeving.


Artikel 11 – Toepasselijk recht


11.1. Op het Lidmaatschap is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.


11.2. Lid is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit het Lidmaatschap zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Gitaarstarters aan een derde, waaronder mede-entiteiten binnen het concern waar Lid onderdeel van is moet worden verstaan, over te dragen. Gitaarstarters is gerechtigd de rechten en verplichtingen uit het Lidmaatschap over te dragen aan derden indien nodig blijkt. Lid verleent reeds nu voor alsdan zijn instemming met een dergelijke overdracht.

Aanvullende voorwaarden voor privéles-abonnementen

Versiedatum: 21 juli 2021


Deze aanvullende voorwaarden zijn een uitbreiding op de Gitaarstarters algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden staan op https://gitaarstarters.nl/algemene-voorwaarden.


Gitaarstarters is gerechtigd de inhoud van deze aanvullende voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wanneer er een wijziging heeft plaatsgevonden, zal dit zichtbaar worden gemaakt op de Gitaarstarters website middels een aangepaste versiedatum. Bij wezenlijke wijzigingen zal de cursist hierover ook worden geïnformeerd op zijn email-adres zoals dat bij Gitaarstarters bekend is.


Lessen


De lesdagen, -aanvangstijd en frequentie van de lessen wordt in overleg overeengekomen.


Lessen vallen uitsluitend binnen de reguliere lestijden en lesdagen van Gitaarstarters. Deze lestijden en lesdagen zijn op te vragen bij Gitaarstarters.


Een les kan in overleg met de cursist online of offline worden gegeven. Offline lessen vinden plaats bij locatie Gitaarstarters – Groenplein 8 in Haaren.


Afzeggen en verzetten


Lessen die door de cursist worden afgezegd, korter dan een week voorafgaand aan de les, worden in principe niet ingehaald.


Van lessen die door de cursist tenminste een week voorafgaand aan de les afgezegd worden, kan worden gepoogd deze in te halen, uiterlijk binnen 10 dagen, en uitsluitend wanneer er binnen die 10 dagen ruimte is binnen de reguliere lestijden en lesdagen van Gitaarstarters.


Lessen die door Gitaarstarters afgezegd worden, alsook lessen die uitvallen als gevolg van nationale feestdagen, kunnen in overleg worden ingehaald. Lukt dat niet, dan kan de abonnements-contributie naar ratio worden gecrediteerd.


Als een les eenmaal afgezegd is, dan is dat in principe definitief. Gitaarstarters kan niet garanderen dat het tijdvak van de les nog vrij is, mocht de cursist de les alsnog door willen laten gaan.


Duur van abonnement en eventuele pauzes


Een privéles-abonnement wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tot wederopzegging.


Per kalenderjaar kan een abonnement op aanvraag 2x gepauzeerd worden (bijvoorbeeld voor vakanties).


Als de duur van de pauze van een abonnement vooraf bepaald is en maximaal een maand is, dan kan de huidige lestijd en lesdag gereserveerd blijven voor de cursist en kunnen de lessen na de pauze op de oorspronkelijke lestijd en lesdag worden hervat.


Als de duur van de pauze van een abonnement onbepaald is en/of de pauze langer duurt dan een maand, dan is er geen garantie dat er nog ruimte is in het lesschema, noch dat de oorspronkelijke lestijd en lesdag met het hervatten van de lessen nog beschikbaar is.


Het opzeggen of pauzeren van een abonnement kan via mail, tot uiterlijk 14 dagen voor het einde van de abonnementsperiode.


Zowel de cursist als Gitaarstarters kan het abonnement opzeggen en pauzeren.


Prijzen en betaling


Het abonnementsgeld wordt na de eerste betaling automatisch geïnd via automatische incasso.


Gitaarstarters kan marktconforme prijsverhogingen toepassen op het abonnement. Gitaarstarters kan ook prijsverhogingen toepassen als correctie op inflatie of btw-verhogingen.


Prijsverhogingen gaan altijd gepaard met overleg en worden per mail overeengekomen, minimaal een maand voordat de prijsverhoging ingaat. Als de cursist niet met de prijswijziging kan of wil meegaan, kan het abonnement worden beëindigd.